BACCA 80WP
 PROFEZIN 10 WP
 HUGO 95 SP
 HOMECTIN 50 WG
MYCLO 400 WP
THUỐC TRỪ ỐC HONOR 70 WP
 ĐỒNG HÓC MÔN 24,5 SG
 ZIANUM 100 WP
HOBINE 75 WP
ALANTIC 140WG
 PROFEZIN 250 WP
PHÂN BÓN THỔ KIM NÔNG

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (10.04.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, bệnh đạo ôn lá có thể xuất hiện và gây hại nhẹ trên lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng và bệnh đạo ôn cổ bông xuất hiện giai đoạn đòng trỗ, trên những ruộng gieo trồng giống nhiễm, sạ dày, bón nhiều phân đạm…
 
Ảnh minh họa

1. Trên lúa
 
a) Các tỉnh phía Bắc
 
- Bệnh đạo ôn: Trong thời gian tới, điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi cho bệnh phát sinh phát triển. Đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại trên những diện tích lúa gieo cấy sau Tết Nguyên đán. Đạo ôn cổ bông gây hại trên những diện tích lúa trỗ, giống nhiễm.
 
- Chuột tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa trà sớm đứng cái làm đòng, lúa chính vụ, lúa trà muộn giai đoạn đẻ nhánh, hại nặng trên chân ruộng gần mương máng, gò bãi.
 
- Rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh tăng trên các trà lúa sớm tại các tỉnh Bắc Trung Bộ (TT-Huế, Quảng Bình, Quảng Trị), mức độ hại nhẹ, nặng cục bộ.
 
b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên
 
- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục phát sinh gây hại trên các trà lúa giai đoạn đòng trỗ - chín. Bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ phát sinh gây hại chủ yếu lúa muộn giai đoạn làm đòng. Bệnh đạo ôn cổ bông có xu hướng phát sinh tăng các trà lúa giai đoạn lúa trỗ - ngậm sữa trên các ruộng gieo dày, bón thừa đạm.
 
- Chuột: Tiếp tục gây hại mức độ giảm dần trên các trà lúa đông xuân giai đoạn đòng trỗ. Các loại sâu, bệnh khác gây hại nhẹ.
 
c) Các tỉnh phía Nam
 
- Rầy nâu tiếp tục nở trên các trà lúa đông xuân muộn và lúa hè thu sớm, phổ biến độ tuổi 2 - 3.
 
- Bệnh đạo ôn lá có thể xuất hiện và gây hại nhẹ trên lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng và bệnh đạo ôn cổ bông xuất hiện giai đoạn đòng trỗ, trên những ruộng gieo trồng giống nhiễm, sạ dày, bón nhiều phân đạm…
 
Ngoài ra, trong tình hình nắng nóng như hiện nay lưu ý bọ trĩ, sâu năn, rầy phấn trắng từ giai đoạn mạ đến đòng trỗ và sự gây hại của chuột ở giai đoạn lúa mới gieo sạ.  
 
2. Trên cây trồng khác
 
- Cây rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang gây hại mức độ nhẹ đến trung bình
 
- Cây ngô: Các đối tượng sâu hại như sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh đốm lá ngô, bệnh khô vằn gây hại nhẹ, rải rác.
 
- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ tăng; bệnh chết nhanh giảm nhẹ về diện tích nhiễm bệnh, chết chậm tăng nhẹ ở các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ.
 
- Cây cà phê: Bệnh khô cành hại có xu hướng giảm nhẹ.
 
- Cây thanh long: Diện tích nhiễm và mức độ hại của bệnh đốm nâu giảm.
 
- Cây nhãn: Chổi rồng nhãn giảm nhẹ về diện tích nhiễm và mức độ hại.
 
- Cây sầu riêng: Bệnh Phytophthora hại giảm, cây dần hồi phục trên các diện tích đã nhiễm.
 
- Cây điều: Bọ xít muỗi tiếp tục hại trên các diện tích điều chưa được phun trừ, có chồi non, đang ra hoa hoặc quả non và các cây trồng khác.
 
Theo Cục BVTV