Banner
  • VIE
  • ENG
Hotline: (028)38910460
Cổ đông
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN 2022

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN 2022

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN 2022
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
QUY CHẾ BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS (ĐHCĐ NĂM 2022)

QUY CHẾ BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS (ĐHCĐ NĂM 2022)

QUY CHẾ BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS (ĐHCĐ NĂM 2022)
MẪU ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, SƠ YẾU LÝ LỊCH, THƯ MỜI, GIẤY UỶ QUYỀN (ĐHCĐ NĂM 2022)

MẪU ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, SƠ YẾU LÝ LỊCH, THƯ MỜI, GIẤY UỶ QUYỀN (ĐHCĐ NĂM 2022)

MẪU ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, SƠ YẾU LÝ LỊCH, THƯ MỜI, GIẤY UỶ QUYỀN (ĐHCĐ NĂM 2022)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 (ĐHCĐ NĂM 2022)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 (ĐHCĐ NĂM 2022)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 (ĐHCĐ NĂM 2022)
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (ĐHCĐ NĂM 2022)

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (ĐHCĐ NĂM 2022)

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (ĐHCĐ NĂM 2022)
Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập 2018

Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập 2018

Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập 2018
TỜ TRÌNH (ĐHCĐ NĂM 2022)

TỜ TRÌNH (ĐHCĐ NĂM 2022)

TỜ TRÌNH (ĐHCĐ NĂM 2022)
 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (ĐHCĐ NĂM 2022)

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (ĐHCĐ NĂM 2022)

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (ĐHCĐ NĂM 2022)
Nghị Quyết ĐHCĐ Thường Niên 2019

Nghị Quyết ĐHCĐ Thường Niên 2019

Nghị Quyết ĐHCĐ Thường Niên 2019
Công bố thông tin chào bán cạnh tranh phần vốn góp tại CTY TNHH MTV Minh Long Phát

Công bố thông tin chào bán cạnh tranh phần vốn góp tại CTY TNHH MTV Minh Long Phát

Công bố thông tin chào bán cạnh tranh phần vốn góp tại CTY TNHH MTV Minh Long Phát
Gọi ngay SMS Chỉ Đường