Banner
  • VIE
  • ENG
Hotline: (028)38910460
Cổ đông
Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập 2018

Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập 2018

Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập 2018
Nghị Quyết ĐHCĐ Thường Niên 2019

Nghị Quyết ĐHCĐ Thường Niên 2019

Nghị Quyết ĐHCĐ Thường Niên 2019
Công bố thông tin chào bán cạnh tranh phần vốn góp tại CTY TNHH MTV Minh Long Phát

Công bố thông tin chào bán cạnh tranh phần vốn góp tại CTY TNHH MTV Minh Long Phát

Công bố thông tin chào bán cạnh tranh phần vốn góp tại CTY TNHH MTV Minh Long Phát
Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Tờ Trình Lấy Ý Kiến Của Cổ Đông Bằng Văn Bản Về Việc Bổ Sung Ngành Nghề Và Chỉnh Sửa Điều Lệ

Tờ Trình Lấy Ý Kiến Của Cổ Đông Bằng Văn Bản Về Việc Bổ Sung Ngành Nghề Và Chỉnh Sửa Điều Lệ

Tờ Trình Lấy Ý Kiến Của Cổ Đông Bằng Văn Bản Về Việc Bổ Sung Ngành Nghề Và Chỉnh Sửa Điều Lệ
Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Ngày 04/08/2020

Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Ngày 04/08/2020

Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Ngày 04/08/2020
Nghị Quyết HĐQT Ngày 04-08-2020 Về Việc Mua Lại Cổ Phần Công Ty TNHH Minh Long

Nghị Quyết HĐQT Ngày 04-08-2020 Về Việc Mua Lại Cổ Phần Công Ty TNHH Minh Long

Nghị Quyết HĐQT Ngày 04-08-2020 Về Việc Mua Lại Cổ Phần Công Ty TNHH Minh Long
Tờ Trình Lấy Ý Kiến Của Cồ Đông Bằng Văn Bản Về Việc Điều Chỉnh Nghị Quyết 03/NQ-HDQT-2020

Tờ Trình Lấy Ý Kiến Của Cồ Đông Bằng Văn Bản Về Việc Điều Chỉnh Nghị Quyết 03/NQ-HDQT-2020

Tờ Trình Lấy Ý Kiến Của Cồ Đông Bằng Văn Bản Về Việc Điều Chỉnh Nghị Quyết 03/NQ-HDQT-2020 Về Các...
Nghị Quyết Điều Chỉnh Kế Hoạch Doanh Số, Lợi Nhuận Sau Thuế Chi Cổ Tức Và Thưởng  Cho HĐQT Và Ban Điều Hành Vượt LNST kế Hoạch

Nghị Quyết Điều Chỉnh Kế Hoạch Doanh Số, Lợi Nhuận Sau Thuế Chi Cổ Tức Và Thưởng Cho HĐQT Và Ban Điều Hành Vượt LNST kế Hoạch

Nghị Quyết Điều Chỉnh Kế Hoạch Doanh Số, Lợi Nhuận Sau Thuế Chi Cổ Tức Và Thưởng Cho HĐQT Và Ban Điều...
Tờ Trình Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản Ngày 19-01-2021

Tờ Trình Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản Ngày 19-01-2021

Tờ Trình Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản Ngày 19-01-2021
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 30/3/2021

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 30/3/2021

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 30/3/2021
Nghị Quyết ĐHCĐ Thường Niên Năm 2021

Nghị Quyết ĐHCĐ Thường Niên Năm 2021

Nghị Quyết ĐHCĐ Thường Niên Năm 2021
Gọi ngay SMS Chỉ Đường